آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی (گزارش کار آزمون خط زنی – آزمایش مربع های دنباله دار)

آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی (گزارش کار آزمون خط زنی - آزمایش مربع های دنباله دار)

آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی (گزارش کار آزمون خط زنی – آزمایش مربع های دنباله دار)

عنوان آزمایش:
اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی
آزمون مربع های دنباله دار – آزمون مربع های دنباله دار
تعداد صفحات: 18 (دو عدد گزارش کار)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
 
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
نتایج
نتیجه گیری
 
نتایج :
پس از پایان آزمایش جدولی ترتیب دادیم مانند جدول1 و تعداد مربعهای درست خط خورده، غلط خط خورده وفراموش شده درهر یک از مراحل کار را محاسبه کردیم وازروی آنها کارایی کل درهرمرحله را پیداکردیم. برای مربعهای…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0