تاثیر کوشش و خطا بر یادگیری (آزمایش ماز u شکل و آزمایش ماز پترسون)

تاثیر کوشش و خطا بر یادگیری (آزمایش ماز u شکل و آزمایش ماز پترسون)

تاثیر کوشش و خطا بر یادگیری (آزمایش ماز u شکل و آزمایش ماز پترسون)

 
تعداد صفحات: 16 (چهار عدد گزارش کار)
نوع فایل: WORD
 
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا لابیرنت – آزمایش ماز لابیرنت (دو عدد گزارش کار)
+
آزمایش ماز ذهنی پترسون (ماز ذهنی 12 شاخه + ماز ذهنی 6 شاخه ای) (دو عدد گزارش کار)
 
(مجموعا 4 عدد گزارش کار آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا)
 
قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
تحلیل نتایج
نتیجه گیری
 
روش آزمایش :
ابتدا یک ماز6 شاخه ای را به عنوان مدل ونمونه به آزمودنی نشان دادیم و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0