ترمینولوؤی نین جوتسو(اصطلاحات و معانی نین جوتسو)

ترمینولوؤی نین جوتسو(اصطلاحات و معانی نین جوتسو)

ترمینولوؤی نین جوتسو(اصطلاحات و معانی نین جوتسو)

 
ترمینولوژی نین جوتسو یا همان اصطلاحات رزمی مربوط به نینجاها
این فایل با تلاش زیاد برای نینجاهای عزیز گردآوری شده است که شامل اصطلاحات پر کاربرد نینجاها می باشد به همراه نوشتار ژاپنی و همچنین تلفظ به زبان فارسی و معنی این عبارت ها به همراه اعداد و جهتها و ….
در قسمت پایین به نمنه هایی از این عبارات می پردازیم :
تاچي دوري- خلع سلاح كردن شمشير – Tachi dori* تانتو دوري- خلع سلاح كردن چاقو – Tanto dori* آتمي وازا- فنوني كه به منظور ضربه زدن به نقاط…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0