تفسیر،شرایط،عوارض کمبود آزمایش ویتامین B12

تفسیر،شرایط،عوارض کمبود  آزمایش ویتامین B12

تفسیر،شرایط،عوارض کمبود آزمایش ویتامین B12

تفسیر،شرایط،عوارض کمبود آزمایش ویتامین B12
بخشی از کتاب:
: B12 or Cb نام اختصاري 1سایر نام ها : کوبالامین، سیانوکوبالامین،Cyanocobalamin, Active B12, Cobalamin, CbIC, Intrinsic-Factorبخش انجام دهنده : آنالیز هورموننوع نمونه قابل اندازه گیري : سرمml حجم نمونه مورد نیاز: 0٫6شرایط نمونه گیري. ترجیحاً بیمار 8پیش از انجام آزمایش اجتناب نمایید . B از مصرف مکمل ویتامین 12.ساعت ناشتا باشدB نمونه گیري باید قبل از ترا نسفوزیون یا شروع درمان با 12.صورت گیردبیمار نباید قبل از انجام آزمایش…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0