تقویم اجرایی مدارس ابتدایی 97

تقویم اجرایی مدارس ابتدایی 97

تقویم اجرایی مدارس ابتدایی 97

تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
آموزشگاه ابتدایی (97)
WORD (24 صفحه)
برنامه :
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( مهر ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( آبان ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( آذر ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( دی ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( بهمن ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( اسفند ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( فروردین ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( اردیبهشت ماه)
چارچوب فعالیت های پیشنهادی( خرداد ماه)
چارچوب فعالیت های…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0