جزوه کامل روانشناسی تربیتی(پرورشی)

جزوه کامل روانشناسی تربیتی(پرورشی)

جزوه کامل روانشناسی تربیتی(پرورشی)

جزوه کامل روانشناسی تربیتی(پرورشی)
فرمتpdf
341 صفحه
 روانشناسي شاخهاي از علوم تجربي است که يافته هاي آن از راه مشاهده بدست ميآيد. در تعريف، روانشناسي علم مطالعه رفتار و فرايندهاي
شناختي و ذهني زيربناي رفتار است. روانشناسي پرورشي شاخهاي از روانشناسي است. اين شاخه از دانش بشري داراي روشها و نظريه هاي
خاص خودش است. موضوعات اصلي روانشناس پرورشي يادگيري آموزشگاهي و آموزش است. آموزش وسيله پرورش و کارآموزي است که با هدف
آسان ساختن يادگيري…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0