دانلود رایگان جزوه ی فارماکولوژی دکتر نادری جلسه ی دوازدهم

دانلود رایگان جزوه ی فارماکولوژی دکتر نادری جلسه ی دوازدهم

دانلود رایگان جزوه ی فارماکولوژی دکتر نادری جلسه ی دوازدهم

دانلود رایگان جزوه ی فارماکولوژی دکتر نادری جلسه ی دوازدهم
تنها سایت ارائه دهنده ی این فایل در وب
بخشی از کتاب:
ادامه از جلسه قبل : در غشاي پایانه ي پس سیناپسی ، سیناپسهاي گلوتاماترژیک ناحیه اي با ضخامت بیشترمیسازند به نامPSD(Post synaptic density) که داراي گیرنده هاي گلوتامات است. 2 گیرنده اي که بیشتر دیده میشود AMPA,NMDA و از متابوتروپیک ها گیرنده هاي وابسته بهG-Pr هستند. همچنین پروتئین هاي ساختمانی وجود دارند که غشاي PSD را میسازد.
گیرنده هاي سروتونین…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0