دانلود کتابچه بازآموزي پرستاري (ICU(

دانلود کتابچه بازآموزي پرستاري (ICU(

دانلود کتابچه بازآموزي پرستاري (ICU(

دانلود کتابچه بازآموزي پرستاري (ICU)
اهميت و ضرورت برگزاري دوره
بخش ICU جراحي قلب يكي از حساسترين بخشهاي حرفه اي بيمارستان محسوب مي شود. پيشرفتهاي روزافزون شيوه هاي درماني در امر مراقبتهاي ويژه و روشهاي تهويه مصنوعي از طرفي و جابجايي و ورود پرسنل جديد به اين بخشاز طرف ديگر ضرورت آگاهي و بازآموزي مطالب مربوط به مراقبتهاي ويژه ICU جراحي قلب را براي كادر پرستاري و ساير اعضاي تيم درماني ايجاب مي نمايد. لذا تدوين دوره هاي بازآموزي در اين زمينه در…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0