شخصیت شناسی از راه گروه خونی

شخصیت شناسی از راه گروه خونی

گروه خونی….
افرادی روراست امین حسابگر و منطقی دوست دارند با صداقت با آنان برخورد شود در امانتداری زبان زد عام و خاص هستند برای امانتداری در گفتار نیز خوب هستند این افراد برای پستهای مدیریتی توانمند و مطیع هستند قدرت سازماندهی بی نظیری دارند در انجام کار انسان رامتعجب میکنند در زمان خشمگین شدن آنان باید با آنان مدارا کرد بخشش برا ی آنان سخت استاینان برای امور مدیریتی قضاوتی و نمایندگی و کارگری و کارفرمایی مناسبند 
گروه خونی …..
افرادی…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 4 views
  • ۲۴ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0