طرح توجیحی توليد لنت ترمز خودرو

طرح توجیحی توليد لنت ترمز خودرو

طرح توجیحی توليد لنت ترمز خودرو

طرح توجیحی توليد لنت ترمز خودرو
فرمتpdf
51 صفحه
محصول مورد مطالعه طرح حاضر طرح توليد لنت ترمز خـودرو ميباشـد.. لنت ترمز يكي از قطعات مصرفي در خودرو با درجه
ايمني A Grade يـا فـوق ا يمني ا ست ا ين در جه ا يمني نشان ازاهميت فوقالعاده ا ينقطعه به ظاهر ساده
دارد. در ترمزگيري هاي شديد و در مواقع حساس آه بحث ايمني جان سرنشينان خودرو و خسارات مالي سنگين مطرح
است، اهميت لنت تر مز بيشتر مشخص مي شود. اما قبل از آشنائي با لنت ترمز وانواع آن لازم ا ست ,…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0