طرح توجیهی توليد انواع کرکره های برقی اتوماتیک

طرح توجیهی توليد انواع کرکره های برقی اتوماتیک

طرح توجیهی توليد انواع کرکره های برقی اتوماتیک

طرح توجیهی توليد انواع کرکره های برقی اتوماتیک
فرمتpdf
110 صفحه
 
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سـرمایهگـذاري اقتصـادي
انجـام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار
گرفتـه و نتـایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقـدماتی طـرح تولیـد انـواع کرکـره هـاي برقـی اتوماتیـک…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0