طرح درس فارسی درس کاجستان ویژه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس فارسی درس کاجستان ویژه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس فارسی درس کاجستان ویژه پایه پنجم ابتدایی

طرح درس فارسی درس کاجستان ویژه پایه پنجم ابتدایی
فرمتpdf
4 صفحه میباشد
اهداف کلی:تقویت مهارت شعرخواندن و درک مفهوم
اهداف جزئی و رفتاری:
تقویت مهارت خوانش شعربارعایت لحن(دانشی)
آشنایی باچگونگی بیان کردن پایان قصه(دانشی-رفتار)
-آشنایی با بازگردانی شعربه نثرساده به عنوان شگردی برای تقویت مهارت نوشتن(دانش)
……….
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0