طرح درس هدیه های آسمانی پایه: چهارم ابتدایی موضوع : کودک شجاع

طرح درس هدیه های آسمانی پایه: چهارم ابتدایی  موضوع : کودک شجاع

طرح درس هدیه های آسمانی پایه: چهارم ابتدایی موضوع : کودک شجاع

طرح درس هدیه های آسمانی پایه: چهارم ابتدایی موضوع : کودک شجاع
فرمتword
 
هدف کلی: دانش آموزان با زندگی امام محمد نقی ( ع) آشنا شوند 
هدف جزیی:
با شجاعت امام محمد نقی (ع) آشنا شوند
برای در ک کودک شجاع آماده شوند
 کودک شجاع را به صورت عملی در ک کنند…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0