طرح درس پایه ششم ابتدایی درس حجم و هرم

طرح درس پایه ششم ابتدایی درس حجم و هرم

طرح درس پایه ششم ابتدایی درس حجم و هرم

طرح درس پایه ششم ابتدایی درس حجم و هرم
فرمتpdf
2 صفحه
اهداف کلی: آشنایی با حجم و هرم
هدفهای جزئی:
درک خوبی از احجام هندسی داشته باشد و بتواند گسترده مکعب و استوانه را رسم کند و مساحت آن را محاسبه کند
بتواند حجم احجام را تخمین بزند و تصور خوبی از یک سی سی داشته باشد
واحدهای اندازه گیری جرم را بشناسد و تصور خوبی از جرم اجسام داشته باشد
بتواند حجم اجسام را به صورت دقیق و تقریبی محاسبه کند…..
……..

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0