طرح درس پایه پنجم ابتدایی درس تجزیه کردن نور

طرح درس پایه  پنجم ابتدایی درس تجزیه کردن نور

طرح درس پایه پنجم ابتدایی درس تجزیه کردن نور

طرح درس پایه پنجم ابتدایی درس تجزیه کردن نور
قرمتword
2 صفحه
 
اهداف کلی :تجزیه کردن نور
 
اهداف جزئی :تجزیه کردن نور به وسیله ذره بین
 
اهدافرفتاری :
 
1- دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی بتوانند به کمک ذره بین ، یک تصویر ایجاد کنند .
 
2- دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی بتوانند به وسیله منشور ، نور را تجزیه کرده وروی کاغذ نمایش
 
دهند ….
…….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0