مدیریت ضایعات حیوانی کشور با نمایه خاص ( ترجمه )

مدیریت ضایعات حیوانی کشور با نمایه خاص ( ترجمه )

این مقاله توسط کارشناس ارشد رشته زراعت روشنک رضاپور ترجمه شده است. مقاله به همراه فایل انگلیسی و فارسی آن ارایه شده و فایل انگلیسی 12 صفحه و در مجموع 27 صفحه می باشد.
 
متان در بازارها – مدیریت ضایعات حیوانی کشور با نمایه خاص – استرالیا
وزارت کشاورزی، شیلات و جنگلداری در همکاری با وزارت تغییر آب و هوا و وزارت منابع، انرژی و گردشگری این سند را  آماده کرده است.
 
متان در بازار مشراکتی کشاورزی با مدیریت ضایعات حیوانی کشور در نمایه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0