مقاله و تحقيق در مورد داريوش بزرگ

مقاله  و تحقيق در مورد داريوش بزرگ

مقاله و تحقيق در مورد داريوش بزرگ

داريوش بزرگ
 
داریوش پور گشتاسپ پور آرشام پور آریارَمن پور چیش پیش بود که رشتۀ تبارش درسه پشت به تبار کوروش میرس ید. چیش پیش در حدود سال 640 پ م پارس و انشان را میان دوپسرش کوروش (جد اعلای کوروش بزرگ ) و آریارَمن (جد اعلای داریوش بزرگ ) تقسیم کرده بود . بعدتر به طرقی که ما از آن اطلاع نداریم پدران کوروش پدران داریوش را از صحنه کنار زده به درجۀ دوم پائین آورده خود فرمانر وایان پارس و انشان شده بودند . از نظر خاندانی گشتاسپ پدر داریوش دست کمی از…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0