مقياس جذب تلگن TAS

مقياس جذب تلگن TAS

اين آزمون از پرسشسنامه چند بعدي شخصيت استخراج شده، جذب شدن و مشاركت در رويدادهاي دروني (مانند تخيلات) و بيروني (مانند فيلم) را مي­سنجد و 34 گويه دارد. به نظر روچ و مككانكي (1990) هدف از كاربرد TAS اين است كه بدانيم فرد تا چه حد:
نسبت به محركهاي جالب توجه خود حساس است و با آنها درگير مي شود.
نسبت به محركهاي القايي حساس است.
با تصاوير فكر مي­كنند و مي­توانند تصاوير القا كننده و واضحي ارائه كنند.
تجربيات چند حسي دارد (حس آميزي)
 
تعداد سوالات:…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0