نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم بلند

نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم بلند

فرم 240 سوالی – NEOPI-R
تعداد سوالات: 240
تعداد صفحات: 11
شامل: پرسشنامه – پاسخنامه – کلید نمره گذاری – تفسیر
نوع فایل: (پاسخنامه-کلید-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0