نمونه اجرا شده تست میلون – نمونه اجرا شده میلون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده تست میلون - نمونه اجرا شده میلون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده تست میلون – نمونه اجرا شده میلون (دو نمونه)

نمونه تفسیر آزمون میلون
 
 
تعداد صفحات: 21 (دو نمونه اجرا شده آزمون میلون)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن
 
نمونه اول:
مشخصات
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0