نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه سوم)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه سوم)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه سوم)

تعداد صفحات: 11
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات آزمودنی
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی
تشخیص های احتمالی
 
 
گام اول:…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 19 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0