نمونه انجام شده تست بندر گشتالت (دو نمونه)

نمونه انجام شده تست بندر گشتالت (دو نمونه)

نمونه انجام شده تست بندر گشتالت (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون بندر گشتالت
 
 
شامل : دو نمونه اجرا شده آزمون بندر گشتالت + دستورالعمل آزمون بندرگشتالت +
فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه کوپیتز + فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه پاسکال
 
تعداد صفحات: 9 + 14
 
نوع فایل: PDF (نمونه اجرا شده و فرم ها) + WORD (دستورالعمل آزمون)
 
 
توضیحات:
نمونه اول به شیوه کوپیتز نمره گذاری شده است.
نمونه دوم به روش مارلی، هین و لکس نمره گذاری شده است.
 
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0