نمونه انجام شده گودیناف

نمونه انجام شده گودیناف

نمونه انجام شده گودیناف

نمونه انجام شده آزمون گودیناف
 
 
 
شامل: نمونه اجرا شده آزمون گودیناف + فرم خام + فایل توضیحات آزمون
تعداد صفحات: 6 + 7
نوع فایل: PDF (نمونه اجرا شده و فرم خام) + WORD (توضیحات آزمون)
 
 
قسمتی از متن:
روش محاسبه:
۱- نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از ۵۱ بیشتر تجاوز نمی کند)
۲- با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره ۱) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.
۳- اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال ۴۰…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0