نمونه فرم تکمیل شده شرح حال (نمونه دوم)

نمونه فرم تکمیل شده شرح حال (نمونه دوم)

نمونه فرم تکمیل شده شرح حال (نمونه دوم)

نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی
نمونه مصاحبه بالینی

تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD

قسمتنی از متن:
……

8- معاینه وضعیت روانی:
ظاهر کلی: سر و وضع بیمار نامرتب و ژولیده است. قیافه اش متناسب با سنش است. کندی روانی- حرکتی دارد. چهره غمگین و درمانده ای دارد. خسته به نظر می رسد.
رفتار حرکتی: بسیار کند است. تماس چشمی برقرار می کند. بی حال است. هیچ گونه حالت اضطراب و سراسیمگی در او مشاهده نمی شود.
نگرش در حین مصاحبه: بیمار به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0