پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
فرمتpdf
149 صفحه
 
موضوع:رابطه ساده و چندگانه سبك هاي يادگيري ، خلاقيت و منبع كنترل در دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
 
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های یادگیری شناختی ، خالقیت و منبع کنترل در
دانشجویان بود.جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان که در نیمسال دوم
در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان361 نفر…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0