پايان نامه ی كارشناسی ارشد رشته علوم تربيتی گرايش تكنولوژی آموزشی

پايان نامه ی كارشناسی ارشد  رشته علوم تربيتی گرايش  تكنولوژی آموزشی

پايان نامه ی كارشناسی ارشد رشته علوم تربيتی گرايش تكنولوژی آموزشی

پاياننامه ی كارشناسی ارشد رشته علوم تربيتی گرايش تكنولوژی آموزشی
فرمتpdf
190 صفحه
 
موضوع: اثربخشي آموزش خويشتنداري به شيوه محتواي الكترونيكي (قصه و بازي) بر كنترل خشم در كودكان پسر پايه ششم ابتدايي
 
هدف اين پژوهش اثربخشي آموزش خويشتنداري به شيوه محتواي الكترونيكي بر كنترل خشم در
كودكان پسر پايه ششم ابتدايي بود. فرضيه هاي اين پژوهش عبارتند از: 1 -آموزش خويشتنداري به
شيوه محتواي الكترونيكي باعث كنترل خشم در كودكان پسر پايه ششم…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0