پرسشنامه احتمال خودکشی

پرسشنامه احتمال خودکشی

از 36 سوال و چهار خرده مقیاس ناامیدی،افکار خودکشی،خصومت-پرخاشگری و خودارزیابی منفی تشکیل شده است. سوالات بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای نمره گذاری می شوند، پس از نمره گذاری به هر سوال به صورت جداگانه نمره وزن دار تعلق می گیرد که این کار با هدف بالا بردن احتمال تشخیص خطر خودکشی انجام می شود.
تعداد سوالات: 36
تعداد صفحات: 3
محتویات: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0