پرسشنامه احتکار

پرسشنامه احتکار

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار حاوی۲۳ سؤال می باشد که خود از سه عامل تشکیل شده است.
عامل ۱ (انبار کردن شدید اشیاء)
عامل ۲ ( مشکلاتی در دور ریختن)
عامل ۳ (مالکیت شدید)
تعداد سوالات: 23
تعداد صفحات: 9
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0