پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی ماخ (SSI)

پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی ماخ (SSI)

(Scale for Suicide Ideation (SSIاین مقیاس در سال 1979توسط بک وهمکاران طراحی شد . آزمونگر پرسشنامه ای را در اختیار دارد که حاوی19پرسش است.هر پرسش دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ، یک و دو به آنها تعلق می گیرد؛در مجموع نمرات از صفر تا 38 (بسته به وجود یا عدم وجود ونیز مراحل مختلف از فکر تا عمل خود کشی)در نوسان خواهد بود .در واقع پرسشنامه، راهنمای مصاحبه ای خواهد بود که آزمونگرانجام می دهد.
تعداد سوالات: 19
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری -…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0