پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده

برای سنجش انگيزه پيشرفت از تست هرمنس (1970) که توسط هومن و عسگری (1379) مورد تجدید نظر قرارگرفته استفاده شد. هرمنس (1970) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت این پرسشنامه را ساخته است.
تعداد سوالات: 39
تعداد صفحات: 8
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0