پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز

پرسشنامه فراشناخت ولز، یک مقیاس خود گزارشی 30 سؤالی است، که توسط ولز در سال 1997 ساخته‌شده، و باورهای افراد را درباره تفکرشان موردسنجش قرار می‌دهد.پرسشنامه مذکور دارای ۵ خرده مقیاس است که به ترتیب عبارتند از: ۱- باورهای مثبت درباره نگرانی، ۲- باورهای منفی درباره کنترل­ پذیری افکار، ۳- عدم اطمینان شناختی، ۴- نیاز به کنترل افکار و ۵- فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی.
تعداد سوالات: 30
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری -…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0