پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی

پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) حاوی 29 سؤال 5 گزینه ای است که از 1 تا 5 درجه بندی شده است. پرسشنامه احساس پیوستگی شامل سه بعد می­باشد که در زیر به تفکیک گویه ­های مربوط به انها آمده است:
قابل درک بودن:
کنترل پذیری:
معنی دار بودن:
تعداد سوالات: 29
تعداد صفحات: 7
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0