پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری توسط دومکا معرفی شده است .این پرسشنامه شامل 10 سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از 1 تا 7 امتیازبندی می شود.سوالات این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده بوده و هدف از طرح این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر می باشد.
هدف: ارزیابی خودکارآمدی والدین
تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی
نوع فایل:…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0