پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور

پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور

پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور 21 و 3 آیتمی
پرسشنامه 21 آیتمی:
در این پرسشنامه سه سبک دلبستگی ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا بر حسب 21 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت(هیچ ؛ کم ؛ متوسط ؛ زیاد ؛ خیلی زیاد) از هم متمایز می شوند.
پرسشنامه 3 آیتمی:
این پرسشنامه یک پرسشنامه خود ارزیابی است که بر اساس مقیاس 7 درجه ای از نوع لیکرت، آزمودنی در مورد 3 توصیف ارائه شده، وضعیت خود را در مورد میزان تطابقش با هر توصیف که بیانگر یک سبک دلبستگی است مشخص می کند….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0