پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز PCQ

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز PCQ

برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) استفاده می شود. این پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجه ای( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ می دهد.
 
تعداد سوالات: 24
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0