پرسشنامه سنجش استعداد وابستگي به مواد

پرسشنامه سنجش استعداد وابستگي به مواد

مقياس مي­بارگي مك­اندرو، (MAC-R): اين مقياس توسط مك­اندرو (1965، به نقل از گراهام، 1379) و در اصل به منظور تفكيك بيماران داراي سوء مصرف الكل از بيماران فاقد سوءمصرف الكل، ساخته شده است. ضريب پايايي با استفاده از روش بازآزمايي (با فاصله زماني يک هفته) در نمونه هنجاري براي مردان وزنان به ترتيب 62/0 و 78/0 گزارش شده است. اين مقياس داراي 49 ماده است.
.مقياس استعداد اعتياد، (APS): اين مقياس به عنوان شاخصي از عوامل شخصيتي همبسته با اختلال­هاي اعتيادي توسط…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0