پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، 2003)این مقیاس شامل 26 ماده برای اندازه گیری شش مولفه مهربانی به خود (5 ماده) قضاوت نسبت خود (5 ماده)، اشتراک انسانی (4 ماده) در برابر انزوا (4 ماده) و ذهن آگاهی (4 ماده) در برابر همانندسازی افراطی (4 ماده) تدوین شده است. پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، 2011)
تعداد سوالات: 26 (فرم بلند) + 12 (فرم کوتاه)
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0