پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران

پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی و همکاران

این پرسشنامه توسط وکیلی وهمکاران (1391) تهیه وتدوین گردید این پرسشنامه دارای7 مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای 6سوال می باشد:
1-مهارتهای ارتباطی عمومی
2-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن
3-مهارتهای ارتباطی گوش دادن فعال
4-مهارتهای ارتباطی تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب
5- مهارتهای ارتباطی سوال پرسیدن
6-مهارتهای ارتباطی بازخورد
7-مهارتهای ارتباطی تشویق و تحسین
 
تعداد سوالات: 42
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – پایایی
نوع…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0