پرسشنامه نشخوار ذهنی – تامل

پرسشنامه نشخوار ذهنی – تامل

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل در سال ۲۰۰۸ توسط دکتر نیما قربانی و همکاران معرفی شده است . این پرسشنامه ۲۴ گویه دارد و دو زیر مقیاس نشخوار ذهنی و تامل را در بر می گیرد . نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای امتیازبندی شده است.
 
تعداد سوالات: 24
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0