پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست

پرسشنامه گریمس دارای 28 عبارت است که در مقابل هر جمله 4گزینه قرار دارد : کاملا مخالف ، مخالف ،موافق، کاملا موافق.پاسخگو با توجه به تناسب هر جمله با وضعیت زندگی زنا شویی خودش یکی از گزینه ها را انتخاب می کند .این پرسشنامه توسط راست و همکاران (1998)ساخته شده است و برای ارز یابی کیفیت ارتباط زنا شویی به کار برده می شود .
تعداد سوالات: 28
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – تفسیر
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0