پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ 1999پرسشنامه پنج عامل شخصیتی شامل ۵۰ گویه است که توسط گولدبرگ معرفی شده است . این پرسشنامه برای بررسی و ارزیابی کردن ۵ تیپ شخصیتی در افراد به کار می رود .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از عمدتا نادرست تا عمدتا درست امتیازبندی شده است.تعداد خرده مقیاس ها: پنج خرده مقیاس شامل: ۱- برونگرایی (E)، ۲- توافق (A)، ۳- وظیفه شناسی (C)، ۴- ثبات هیجانی (ES) و ۵- گشودگی به تجربه (O).
 
تعداد سوالات: 48
تعداد صفحات: 3
شامل:…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0