کارورزی شماره 4 ویژه رشته دبیری ریاضی

کارورزی شماره 4 ویژه رشته دبیری ریاضی

کارورزی شماره 4 ویژه رشته دبیری ریاضی

کارورزی شماره 4 ویژه رشته دبیری ریاضی
فرمتword
39 صفحه
درس پژوهی رویکردی برای توسعه حرفه ای است که طی آن معلمان با یکیدیگر در جهت تدوین طزح درس ،اجرا ،مشاهده و تحلیل نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری و مشارکت مینمایند .درس پژوهی یک تمرین توسعه حرفه ای می باشد که معلمان در آن تشریک مساعی و همکاری می کنند تا یک طرح درسی را تهییه و اجرا نموده و درس را به منظور جمع آوری داده های مربوط به یادگیری داشن آموزان مشاهده نموده و این…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0