کتاب تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب تربیت بدنی و علوم ورزشی
پیشگفتار مولف:
سعی بر آن داشتیم تا با نگارش این کتاب راه نوینی برای تمامی دانشجویان تربیت بدنی بگشاییم تا به سمتی هدایت شوند،که علم نوین جهانی در آن گام گذاشته است .هدف ما این است موضوعاتی عنوان کنیم که برای دانشجویان کوشای کشورمان از تازگی بیشتری برخوردار باشد،و آن ها را به سمتی هدایت کند تا تشویق و ترغیب به چاپ یا انتشار مقاله از سطوح پایید کنند.
کتاب پیش روی شما پیش از این که ترجمه از متون خارجی باشد بحث ها و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0