کتاب قدرت درون ماست

کتاب قدرت درون ماست

کتاب قدرت درون ماست

کتاب قدرت درون ماست
اثر: لوئيس ال هی
مترجم: عبدالرسول ديوسالار
فرمت : pdf 
271 صفحه
مقدمه مولف:
حجم زيادي از اطلاعات در اين كتاب نهفته است. احساس نكنيد لازم اسـت همـهي ايـن اطلاعات را يكجا درك كنيد و به اجرا در آوريد. افكار مشخصي به ذهنتان خطور خواهنـد كرد. ابتدا كار را با اين افكار شروع كنيد. اگر در مـتن مطلبـي بـه نظرتـان رسـيد كـه در آن موضوع با من موافق نيستيد، به سادگي از كنار آن بگذريد. اگر تنها بتوانيد يك نكته مثبت از اين كتاب…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0