کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر
 

کتاب نیروی قصد – وین دایر در این کتاب اشاره می کند که قصد، اﻧﺮژیی که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ…….. وین دایر سال ها درباره نیروی ﻗﺼﺪ اﻧﺮژﻳﻲ که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ تحقیق کرده اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﻣﻲ ﻣﺎ ﮔﻮید که ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي هماهنگ کرده و وراي اذهان و ﺧﻮﻳﺶ های پایین قدم بگذاریم. وقتی این کار را انجام دهیم چیزی می شویم که دایر واصل می نامد و خود را در برابر انرژی…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 4 views
  • ۲۷ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0