کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری – تفسیر آزمون – پرسشنامه – پاسخنامه)

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری – تفسیر آزمون – پرسشنامه – پاسخنامه)

پرسشنامه شخصیتی نئو
تعداد سوالات: 240
تعداد صفحات: 11
شامل: پرسشنامه – پاسخنامه – کلید نمره گذاری – تفسیر
نوع فایل: (پاسخنامه-کلید-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0