گزارش تخصصی درس املا برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی درس املا برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی درس املا برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه

گزارش تخصصی درس املا برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان با استفاده از راه های خلاقانه
فرمتpdf
29 صفحه
همه ما خود ی مدرسه و تحصیل دوران را خوب به داریم یاد . پرجمعیّتی های کالس که هر نیمکت با
زحمت سه آموز دانش را در جای خود داد می . زمانی که زنگ امال فرا معلم رسید، می بچّه: (گفت می
ها! تنفرا وسط هر بنشینند زمین روی و بیایند بیرون نیمکت . هایی بچه هم که در هایشان کیف اند،
نشسته نیمکت را بگذارند نیمکت روی . سرمیزیها سر میز. ته میزی ها هم تهمیز…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0