گزارش کاربینی دفتر وکالت – کاربینی وکالت

گزارش کاربینی دفتر وکالت - کاربینی وکالت

گزارش کاربینی دفتر وکالت – کاربینی وکالت

گزارش کاربینی در دفتر وکالت
نمونه گزارش کاربینی رشته حقوق
 
تعداد صفحات: 18
نوع فایل: WORD قابل ویرایش
 
قسمتی از متن:
 
فهرست مطالب
 
ب) مشخصات محیط کار مورد بازدید:5
پ) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محیط واقعی کار به طور اجتمالی توضیح دهید.6
1. توصیف محیط واقعی کار. 6
2.1. عناوین مشاغل مرتبط و همگون با رشته تحصیلی. 7
2.2. وضعیت راه اندازی شغل مورد نظر (فردی یا خود اشتغالی، گروهی، سرمایهگذاری یا سازمانی)8
.4. 3. سازمانهای ذیربط و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0