گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی

گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی

گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی

گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی
فرمتpdf
29 صفحه
 
مقدمه:
درگیر نمودن دانش آموزان زمانی است که فرد با توجه به تجارب و دانش پیشین خود باموقعیت یادگیری
جدید( چالش برانگیز )روبرو میشود و در نتیجه تعامل با محیط دانش جدید خود راشکل داده وسعی
میکند بهصورت مستقیم در دستیابی به نتایج مورد انتظار نقش ایفا کند .درگیر نمودن دارای سه بعد
درگیری رفتاری، درگیری شناختی و درگیری انگیزش است .درگیری شناختی، شامل تلاش فرد برای
انتخاب و به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0