گزارش کارورزی 1 رشته علوم اجتماعی

گزارش کارورزی 1 رشته علوم اجتماعی

گزارش کارورزی 1 رشته علوم اجتماعی

گزارش کارورزی 1 رشته علوم اجتماعی
فرمتword
34صفحه
 
امروزهواژهكارورزیكاربردهایفراوانیدارد،گاهیاوقاتبهسختی می توانمنظورگویندهراازواژهكارورزیاستنباطكرد. درحقیقت می توانهرتجربهآموزشیراكهباشغلتترکیبشود،كارورزینامید. دركل هیچجانشینیبرایتجربهعملیوجودندارد.كارورزیابزاریبرایتبدیلتئوریبهعملوتلاشیبرایایجاد پیوند هاییبین محیطعملی ومراكزآموزشی است.برایانجامكنکاششغلی نیزكارورزیازبقیهگزینه هامناسبتراست. واضحاستكههرگزنمی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0